ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ Եվրոպայի Հայրապետական Պատվիրակություն

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հիշատակությունը Վատիկանում

Եր­կու­շաբ­թի՝ 28 փետ­րվա­րին, Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեցու տո­նա­ցույ­ցի համաձայն Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցու հի­շա­տա­կու­թյան օրվա առիթով Վատիկանում՝ Ս. Թով­մաս Աքվինացու անվան քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­լի­րում, հանդիսավոր միջոցառում կայացավ։

Նա բաղկացած էր երկու մասից։ Նախ տե­ղի ու­նե­ցավ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան ա­ղոթ­ք, ո­րին հան­դի­սա­պե­տե­ցին Ա­րևմ­տյան Եվ­րո­պա­յի Հայ­րա­պե­տա­կան պա­տվի­րակ և Ս. Ա­թո­ռում Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեցո­ւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մյա­նը և Քրիս­տո­նյա միասնու­թյան քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Կար­դի­նալ Կուրտ Կո­խը։ էկու­մե­նիկ ա­ղոթ­քին հետևեց ա­մե­րի­կա­հայ պրոֆ. Աբ­րա­համ Տերյա­նի հե­ղի­նա­կած գի­տա­կան ծա­նո­թագ­րու­թյուն­նե­րով անգ­լե­րեն «Ի խո­րոց սրտի» գիր­քի շնոր­հան­դեսը քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դահլիճում։

Եկեղեցական արարողության սկզբին Խաժակ Սրբազա­նը շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց Կարդի­նալ Կո­խին և Կարդի­նալ Սանդ­րիին, ո­րոնց հովանավորու­թյամբ և մասնակցությամբ՝ Ս․ Աթոռում ՀՀ դեսպանության և Ս. Թով­մաս Աքուինացիի քահանայապետական համալսարանի կազմակերպված էր Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցու հի­շա­տա­կու­թյան օ­րվա ծրա­գի­րը։ Ապա ա­ղոթք վե­րա­ռա­քեց հա­մայն աշ­խար­հի ու մաս­նա­վո­րա­պես Ուկ­րաինա­յի մեջ խա­ղա­ղու­թյան վերահաստատման հա­մար։

Կար­դի­նալ Կոխը իր խոսքի մեջ ­նշեց, որ հա­յազ­գի մե­ծա­նուն սուրբը և ընդ­հան­րա­կան ե­կե­ղեց­ու վար­դա­պետ Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցին այս տա­րի ևս հա­մախմ­բեց զա­նա­զան ե­կե­ղե­ցի­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան ա­ղոթ­քով իր հի­շա­տա­կու­թյան օ­րվան առ­թիվ։ «Մենք իր բարե­խո­սու­թյու­նն ենք խնդրում՝ դե­պի լիար­ժեք հա­ղոր­դու­թյան ճա­նա­պար­հին։ Կոչ ենք ուղ­ղում Ս. Գրի­գո­րին, ո­րին հա­ճախ ա­նվա­նում են Խա­ղա­ղու­թյան վար­դա­պետ, աշ­խար­հի վրա՝ հատ­կա­պես Ուկ­րաի­նա­յում խա­ղա­ղու­թյան հաս­տատ­ման հա­մար։

Է­կու­մե­նիկ ա­րա­րո­ղու­թյան ըն­թաց­քին քա­րո­զեց Ա­ր­ևե­լյան եկե­ղե­ցի­նե­րի քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Կար­դի­նալ Լեո­նարդո Սանդ­րին։  Քա­րո­զիչ կարդի­նա­լը մեջ­բե­րում­ներ արեց Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցուց և ներ­կա­նե­րին հրա­վի­րեց, որ­պես­զի ա­ղո­թեն հա­յազ­գի սուր­բի ա­ղոթ­քով, ­իր ձայ­նով՝ Տի­րոջը խնդրե­լով նույն հա­վատ­քի և նույն խո­րու­թյան խորհր­դա­ծու­թյան պար­գևը։ «Սի­րե­լի հայ բա­րե­կամ­ներ, չնայած Ձեր նախանձախնդրությանը ձեզ պահելու Նարեկացուն՝ որպես զավակ մի ժողովրդի և մի եկեղեցու, որը միակն է իր պատմության, այբուբենի, լեզվի և արվեստի յուրահատկություններով, նա դարձավ բոլորինը՝ հռչակվելով Ընդհանրական Եկեղեցու վարդապետ», ա­սաց Կար­դի­նալ Սանդ­րին։ Ներ­կա­նե­րի շար­քում էին ղպտի, անգլի­կան և ուղղափառ եկե­ղե­ցի­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Մխի­թա­րյան միա­բան­ներ, հայ կա­թո­լիկ եկե­ղեցո­ւ Հա­լե­պի թեմակալ՝ Գերապայծառ Միրիաթյանը, Վա­տի­կա­նում հա­վա­տար­մագ­րված դես­պան­ներ, այլ զա­նա­զան ե­կե­ղե­ցի­նե­րի հո­գևո­րա­կան­ներ, ա­կա­դե­մա­կան շրջա­նակ­նե­րի դեմ­քեր և հա­վա­տա­ցյալ­ներ, ինչ­պես նաև Վա­տի­կա­նի Ս. Ա­թո­ռում Հա­յաս­տա­նի դես­պան Կա­րեն Նա­զա­րյանը։